PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Pastoraat Pastoraat



- Pastoraat, hoe werkt dat?
Omzien naar elkaar en naar de wereld
- Persoonlijke gesprekken
- Pastorale groepsactiviteiten
- Ziekte
- Sterven
- Doop
- Huwelijksinzegening / Levensverbintenissen
- Pastoraat
- Indeling wijkgemeente Fenix/Goede Herder
Pastoraal beraad
- Straatpastoraat
- Wat is pastoraat
    
 
Pastoraat, hoe werkt dat?
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat buiten het kerkgebouw
Omzien naar bijvoorbeeld ouderen in de wijk, zieken, of mensen in een moeilijke situatie als echtscheiding of werkloosheid.
Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen.
Gespreksgroepen, bijbelkringen, groothuisbezoek: leden van een gemeente gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen raken.
 
 
Omzien naar elkaar en naar de wereld
Ook als leden van de wijkgemeente Fenix/Goede Herder willen we omzien naar elkaar: belangstelling tonen en medeleven in zorg, vreugde en verdriet aan mensen uit eigen kring en daarbuiten, dichtbij en veraf.
 
 
Persoonlijke gesprekken
Voor wie daar behoefte aan heeft is het altijd mogelijk een persoonlijk gesprek aan te gaan met een van de predikanten, een pastoraal medewerker of een pastoraal ouderling.
 
 
Pastorale groepsactiviteiten
Jaarlijks worden gemeenteleden uitgenodigd voor groepshuisbezoeken.
Voor gespreksgroepen, Bijbelkringen e.d. zie elders op de website van de wijkgemeente Fenix/Goede Herder of volg de berichten in het kerkblad Geandewei.
U kunt ook hiervoor informatie krijgen bij uw ouderling.
 
 
Ziekte
Wijkpredikanten of pastores worden niet vanuit het ziekenhuis op de hoogte gesteld van ziekenhuisopnames.
Het wordt daarom op prijs gesteld als gemeenteleden zelf melding maken van hun opname in en ontslag uit het ziekenhuis.
 
 
Sterven
Bij een sterfgeval wordt de nabestaanden verzocht - om wanneer zij een uitvaart wensen waarbij de kerk op enigerlei wijze betrokken wordt - zo spoedig mogelijk contact op te nemen met eén van de pastores van het pastoresteam.   Bij voorkeur voordat er afspraken zijn gemaakt met de begrafenisondernemer.
In overleg met de betreffende predikant/kerkelijk werker kan de uitvaartdienst dan zorgvuldig worden voorbereid.
Contactgegevens staan vermeld elders op deze website, zie:

  • Indeling Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
  • Sectie indeling

 
Doop
De doop kan in elke zondagsviering plaatsvinden.
Ouders kunnen contact opnemen met de predikant.
In overleg wordt dan een datum vastgesteld.
 
 
Huwelijksinzegening/levensverbintenissen
Partners die hun huwelijk/levensverbintenis in de kerk willen laten (in)zegenen, worden verzocht zo spoedig mogelijk, ten minste drie maanden voor de beoogde datum, contact op te nemen met de predikant.
In een aantal gesprekken wordt de dienst dan gezamenlijk voorbereid.
Voor de praktische en administratieve kant dient men zich te melden bij de koster en het Kerkelijk Bureau.
 
 
  Pastoraat
Bij ziekte, problemen, vragen van theologische aard, een pastoraal gesprek, of informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw predikant, kerkelijk werker of bij diens afwezigheid met de pastoraal ouderling.

De predikanten en kerkelijk werker hebben zich verenigd in een pastoresteam.
De pastores zijn gekoppeld aan postcode gebieden (zie elders op deze website)

Voor onze ouderlingen is het helaas niet mogelijk om met enige regelmaat al de aan hen toevertrouwde (grote aantallen) adressen langs te gaan.
Wilt u bezoek, neem dan zelf contact op of geef in voorkomende gevallen voor een ander door, die naar uw idee, een bezoek op prijs zou stellen.
Bij een pastorale vraag kan één van de drie ouderlingen benaderd worden.
 
 
Indeling Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
De wijkgemeente Fenix/Goede Herder is onderverdeeld in 20 secties.
Aan iedere sectie is een ouderling, diaken verbonden. Zij worden bijgestaan door sectieteammedewerkers.  
 
Aan elke sectie is een predikant en/of kerkelijk werker verbonden en een pastoraal ouderling.
 
Er zijn 19 geografische secties  waarin één pastor en één van de drie pastorale ouderlingen werkzaam zijn. De verdeling van de pastors is gekoppeld aan postcodegebieden.
Voor de geografische indeling van de secties, zie elders op de website.
 
Postcodegebieden 8917, 8921, 8922, 8923, 8932, + Swettehiem en extern voorkeursleden wijkgemeente Rondom de Grote Kerk
Kerkelijk Werker: mw M.A. ( Marianne) Beeke 
Van Helsdingenstraat  26
9254 CE  Hurdegaryp
T 0511 476466
M 06 21700380
E
 
Postcodegebieden 8918, 8915 (m.u.v. Swettehiem), 9034 (Marsum) + externe voorkeursleden wijkgemeente Adelaar-Regenboog
Wijkpredikant: ds. A.M. (Aat) Roest
Troelstrapark  26
8918 MA  Leeuwarden
T 058 2673450
E
 
Postcodegebieden 8911, 8912, 8913, 8914, 8916, 8919 + externe voorkeursleden wijkgemeente Fenix/Goede Herder
Wijkpredikant: ds. J-J. (Jan-Jaap) Stegeman
Mr. P.J. Troelstraweg  67
8916 CM  Leeuwarden
M 06 40943593
E

Ouderlingen:
Bij een pastorale vraag kan één van de drie benaderd worden. 
 
G.C. (Greetje) Feenstra-Reeder
T 058 213 95 88
E
 
E. (Elly) Wagenaar-Grupstra
T 058 2150366
E
 
M. (Meindert) Atema
T 058 215 38 90
E
 
 
Pastoraal beraad
Naast de sectieteams is er het pastoraal beraad. Dit wordt gevormd door de predikanten, kerkelijk werker en de pastoraal ouderlingen.
Enige keren per jaar komt men bij elkaar. Toerusting voor het pastoraat in de wijkgemeente staat hier centraal.
 
 
Straatpastoraat
Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen en zoekt een balans tussen nabijheid en distantie. De straatpastor heeft oog voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe zij die verwoorden en verwerken. Het is een vrijplaats in de oudste betekenis van het woord. In die zin is het straatpastoraat een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en over aanvaarding van jezelf. Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan, kun je op adem komen en mag je kwetsbaar zijn.
Het straatpastoraat is bereikbaar:
E
T 058 2164818
 
 
Wat is Pastoraat?
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus, is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.  

20170103hh

 

 
Sectie indeling Sectie indeling

Namen en adressen

Ten behoeve van het goed aandacht hebben voor pastorale en diaconale zorg is de wijkgemeente Fenix/Goede Herder verdeeld in secties.

 

lees meer »
 
 
 
Nieuwe website: www.jacobijner.nl

Nieuwe website: www.jacobijner.nl

 
Ringleiding
   


In de Grote Kerk  is op diverse plaatsen ringleiding aanwezig. In de kerk is de ringleiding altijd in werking, maar in het koor van de kerk  is geen, of zeer weinig ontvangst. meer
 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
Contact

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.