PKN
Protestantse wijkgemeente Fenix/Goede Herder
 
Wijkgids Wijkgids

actuele informatie per september 2017

Wijkgemeente Fenix/Goede Herder

Wijkkerk: 
Grote of Jacobijnerkerk, Jacobijnerkerkhof 95
                        
Algemeen beheerder kerkgebouwen:
R. Tigchelaar (dagelijks van 9 – 12 uur),  tel. 058 2128313
E-mail:

Predikant: ds. Jan-Jaap Stegeman
                     E:

Pastoraalwerker: - Mw. M. Beeke, Hurdegaryp,   tel: 0511 476466
E.mail:

Scriba: Mw. E. Halma-Bouius, tel. 058 2153544
E.mail:

Musicus: Hendrikje van der Berg

Financiën (wijkkas)
Banknummer van de wijkkas: NL53INGB0006018692
E.mail:

Wijkadministratie
Dhr. S. Schouwstra, Reinder Brolsmawei 47, 8915 DG
E-mail:
 
Moderamen kerkenraad
Dit bestaat uit:          - de voorzitter van de kerkenraad
                                - de vicevoorzitter, de predikant                                                                        - de scriba, e-mail:
                               - een diaken of ouderling
                
Namen en adressen wisselen nogal eens. Kijk daarom ook op de website onder Contact en communicatie naar de actuele informatie
Website www.fenix-goedeherder.nl
Onze wijkgemeente heeft een eigen website. Op deze plaats kunnen we natuurlijk vertellen wat er op de site te beleven is, maar ondervinding is beter. Dus type eens het adres  www.fenix-goedeherder.nl eens in en surf op de site. De informatie daarop is uitgebreider dan in deze folder.

Kerkdiensten

Beluisteren via kerkomroep.nl
U kunt de kerkdiensten in de Grote Kerk direct of achteraf beluisteren via uw eigen computer. U kunt nog tot ongeveer twee maanden terug een dienst beluisteren. Op onze website, bij de kerkdienst in de rechterkolom vindt u een link en daar ook de orde van dienst downloaden.

Beluisteren via een aansluiting op kerktelefoon
De kosten hiervan zijn € 7.00 per aansluiting/maand met een borg van € 50.00 voor het ‘kastje’. Voor aansluiting en storing kunt u contact opnemen met:
E. Telgenhof, R. Brolsmawei 16, tel. 2122890 of
J. Plat, J.J. Hofleane 93, tel. 2124188
E-mail:

Taakgroep eredienst
De taakgroep eredienst houdt zich intensief bezig met de structuur van de eredienst en zij doet dit in nauwe samenwerking met de andere wijkgemeen-ten die medeverantwoordelijk zijn voor de diensten in de Grote Kerk.
Contactadres: dhr P. Feenstra, tel. 2133689
E-mail:

Cantorij
Een aantal keren per jaar ondersteunt de cantorij de diensten, met name met bijzondere diensten zoals bij Heilig Avondmaal en rond Kerst en Pasen.
Iedereen is welkom om mee te komen zingen.
Elke vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur wordt er in de Waalse Kerk gerepeteerd, waarna er nog gezellig thee en koffie wordt gedronken.
Contactadres: Mw. H.Tamminga-Venneboer, Schapendijkje 18 tel. 2135269

Kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor kinderen van 0 tot ca 5 jaar. Kinderen kunnen gebracht worden naar hun eigen plek achter in de Kosterij. er zijn altijd minimaal twee leiders/leidsters aanwezig. De kinderen kunnen er vrij spelen en er kan geknutseld worden. Aan het einde van de dienst, vóór de zegen, komen de kinderen met de leiding in de kerk. Zo krijgen ook zij de zegen mee.
Contactpersoon: Ida Brouwer-Halma, tel. 06-15687749
E-mail:

Kinderdienst
Elke zondag tijdens de kerkdienst ga je naar je eigen ruimte waar je verhalen uit de Bijbel hoort en daarmee op een leuke manier aan de slag gaat. b.v. knutselen, puzzelen of een spelletje.
De kinderen worden verdeeld over 2 groepen: de jongsten, groep 1 t/m 4 en de oudsten, groep 5 t/m 8 jaar. Drie maal per jaar organiseren we een kinderkerkdienst wat inhoud dat je gedurende de hele kerkdienst met alle kinderen je eigen dienst viert. Op palmzondag is er een kinderkerkdienst waarin we met elkaar palmpaasstokken maken. We zouden het leuk vinden als je ook een keer komt!
Contactpersoon: Judith Atema, tel.: 0517-235737
E-mail:

Vervoer naar de kerk
Op zondagmorgen wordt het vervoer gedaan door vrijwilligers met eigen auto. U kunt u opgeven voor vervoer, maar ook om eens in de maand b.v. deze dienst met uw auto uit te voeren.
Contactadres: Dhr. J. Halma, Ypk fan der Fearwei 7, 8915 KK; tel. 2153544
E-mail:

Ringleiding
In de Grote Kerk is ringleiding  aanwezig.
 
Comité van ontvangst
Het comité van ontvangst zorgt er voor dat bezoekers, en met name mensen van ‘buiten’, bij de ingang van de kerk verwelkomd worden. Zo nodig wordt hen de weg gewezen naar de garderobe, het toilet, de kindercrèche, de kerkzaal en dergelijke. Dit vindt bij toerbeurt plaats door een aantal gemeenteleden.
Vindt u het leuk hier aan mee te werken dan kunt u zich aanmelden bij:
mw. Tineke Plat-Put, tel 058 21224188

Pastoraat

Groothuisbezoek
Rondom een thema worden elk jaar groothuisbezoekavonden/-middagen gehouden. Hiervoor wordt elke pastorale eenheid apart uitgenodigd .

Sectie-indeling
Voor een goede uitvoering van het pastoraat, is de wijk opgedeeld in secties. Alle werkers in het pastoraat zijn ondergebracht in een sectieteam onder leiding van de sectieteamleider. Soms is dat de ouderling. Het kan ook heel goed een ander gemeentelid zijn.
Hoewel het sectieteam de opdracht heeft om de contacten tussen gemeenteleden te bevorderen, is er ook voor de gemeenteleden een taak. Kerk-zijn doe je met z'n allen. Wanneer er contact gewenst is met een predikant, ouderling en of diaken doet u dat via de scriba:
E-mail:

Gezien het grote aantal gemeenteleden per ambtsdrager is het onmogelijk om alles te weten van elkaar. Velen werken mee in de ‘wijngaard’. Samen vormen we de gemeente van de Heer.
Onder de knop Pastoraat op onze website kunt u vinden wie uw ouderling is.

Hierna volgt een opsomming van de secties waarin de wijkgemeente is onderverdeeld:

Sectie 1:  Beethovenstraat; Beethovenplantsoen; Brahmsstraat; Chopinstraat; Cesar Franckstraat; Händelstraat; Mendelssohnstraat; Mozartstraat; Schubertstraat; Sweelinckstraat;

Sectie 2: Averkampstraat; Bachstraat; Diepenbrockstraat; Nieuw-Sonnenborgh; Obrechtstraat; Weberstraat; Mr. PJ Troelstraweg even vanaf 50 tot 128; Mr. P.J. Troelstraweg oneven vanaf 51 tot 129; Bonnehosstraat; Humilitasstraat; Liobastraat.

Sectie 3: Gounodstraat; Euterpestraat tot 70; Wagnerstraat; Offenbachstraat; Verdistraat; Berliozstraat; Corellistraat vanaf 50 even; Corellistraat vanaf 25 oneven; Telemannstraat; Valeriusstraat vanaf 64 even; Valeriusstraat vanaf 73 oneven.

Sectie 4: Euterpestraat vanaf 70; Corellistraat tot 50 even; Corellistraat tot 25 oneven; Valeriusstraat t/m 62 even ; Valeriusstraat t/m 71 oneven; Couperinstraat; Valeriusplein; Rameaustraat; Purcellstraat; Haydnstraat; Vivaldistraat; Willem Pijperstraat; Bernard Zweersstraat; Johan Wagenaarstraat; Richard.Holstraat; Bontekoe;

Sectie 5: Reinder Brolsmawei; Nyckle Haismawei; Simke Kloostermanwei; Obe Postmawei; D. Kalmaleane t/m 35; Jan Piebengawei; Fedde Schurerwei; Dr. Wumkeswei; E.Folkertsmawei

Sectie 6:  Swettehiem wooncentrum;

Sectie 8 (Sectie 7 is vervallen): Johan Winklerwei oneven t/m 397; Pieter Sipmawei oneven (flat Westeinderpoort)

Sectie 9: Joh Winklerwei even; Johan Winklerwei oneven vanaf 399; Pieter Sipmawei even (m.u.v. Swettehiem); Gerben Colmjonwei.

Sectie 10: Paulus Akkermanwei; Jelle Brouwerwei; Ypk fan der Fearwei; Ype Poortingawei; Sjoerd Spanningawei; Jan Jelles Hofleane even; Jan Jelles Hofleane oneven vanaf 159.

Sectie 11: Ulbe van Houtenwei; Rixtwei; Jan Jelles Hofleane vanaf 111 tot en met 157; Marssum.

Sectie 12: Nynke van Hichtumwei; Trui Jentinkwei; Jan Jelles Hofleane t/m 109; Barend v/d Veenwei

Sectie 13: Tsjibbe Geertswei; Japik Hepkemawei; Douwe Kalmaleane vanaf 37; Harmen Sytstrawei; J. P. Wiersmawei; Schapendijkje; Mr. P. J .Troelstrawei vanaf 130 even; Mr. P.J. Troelstraweg vanaf 129 oneven (vanaf de verkeerslichten); Uiterdijkseweg 30-c;

Sectie 14:  Jelsumerstraat; Lijsterstraat; Leeuwerikplein; Spechtstraat; Valkstraat; Spanjaardslaan 80 t/m 136; Transvaalstraat 26 en 41 tot einde; Leeuwerikstraat 2 t/m 34 en 1 t/m 41; Mr. P.J. Troelstraweg even tot Leeuwerikplein.

Sectie 15:  Houtduifstraat; Kievitstraat; Mezenstraat; Mussenstraat; Roekstraat; Ibisstraat; Vinkstraat; Merelplein; Nachtegaalstraat; Spreeuwenstraat; Koekoekstraat; Landbuurt; Merelstraat; Pelikaanstraat; Zwaluwstraat; Roodborststraat; Spanjaardslaan 160 t/m 172; Mr. P. J. Troelstraweg 1 - 47; Leeuwerikstraat vanaf Leeuwerikplein tot 89 en 106.

Sectie 16:  Harlingerstraatweg; Bildtsestraat; Marssumerstraat; Franekerstraat (vanaf 33 en vanaf 28; Menaldumerstraat; Engelsestraat even; Heliconweg oneven; Deinumerstraat; Beetgumerstraat; vanaf 26; Beetgumerstraat vanaf 33; Beetgumerdwarsstraat; Molenstraat 27 t/m 43; Molenstraat 60 t/m 78; Havikstraat; Eksterstraat; Kwartelstraat; Sperwerstraat; Leeuwerikstraat vanaf 91 en vanaf 108.

Sectie 17:  Achlumerstraat; Arumerstraat; Brederostraat; Coornhertstraat; Engelumerstraat; Marnixstraat; P.C. Hooftstraat; Roemer Visscherstraat; Sexbierumerstraat; Vondelstraat even; Spieghelstraat; Anna Bijnsstraat; Tesselschadestraat vanaf 80; Ruusbroecstraat.

Sectie 18: Aagje Dekenstraat; B.Wolffstraat; Heliconweg even; Pieter Langendijkstraat; Bilderdijkstraat; Nicolaas Beetsstraat; Potgieterstraat; Helmersstraat; Van Lennepstraat; R. Feithstraat; Europaplein (Aegonflat; Euroflat; Fonteinflat; Katsflat; Valeriusflat; Baenseinflat; Westeindflat).

Sectie 19: De gemeenteleden die buiten de wijk (zijn gaan)wonen; de zgn. voorkeurleden.

Sectie 20 (denkbeeldige sectie) Hierin wonen de onvrijwillig verhuisde gemeenteleden. U kunt hierbij denken aan een verhuizing naar een verzorgingstehuis.
=======================================================
Amnesty International
Een werkgroep verzorgt elke tweede zondag van de maand de mogelijkheid tot schrijven voor mensen die opgepakt of bedreigd worden, gedood zijn of 'verdwenen' omwille van het uiten van hun vreedzaam overtuigen. Of omdat zij door huidskleur, sekse, afkomst, taal of geloof behoren bij een bepaalde groep. De namen van deze gewetens-gevangenen worden genoemd in de voorbeden tijdens de eredienst.

Ouderencommissie
Door de commissie worden verschillende activiteiten voor ouderen verzorgd, zoals: ouderenmiddagen en de kerst- en paasmiddag met broodmaaltijd. Ouderen worden  persoonlijk uitgenodigd. U kunt in Geandewei lezen wanneer en waar de ouderenmiddagen zijn.
Contactadres:  mw. H. Hoogeveen, Europaplein 33a,  tel. 2122982

Diaconaat
Doel van de diaconie is het verwerven, beheren en aanwenden van financiële, materiële en menselijke middelen ter verzachting van nood dichtbij en veraf, denk aan materiële hulp bij ontstane problemen, maar ook aan vakantiebemiddeling voor gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. Ook de ZWO valt onder de diaconie.
De ZWO wil aandacht geven aan mensen wereldwijd.
De classicale ZWO-commissie heeft zich voor meerdere jaren verbonden met verschillende partners in Colombia.
Zie ook: www.kerkinactie.nl en op de website onder: Diaconaat/ZWO

Wijkraad van kerkrentmeesters
Hierin worden de financiële (Kerkbalans) en beheerszaken behandeld die onze wijkgemeente betreffen. Ook hebben zij de zorg over beheer van de wijkkas. De beheerszaken m.b.t. de Grote Kerk worden in nauw overleg met de beheerder R. Tigchelaar uitgevoerd.
Contactadres voor beheerszaken:   M. Atema,       tel. 2153890
Contactadres wijkraad van kerkrentmeesters:    K.D. v/d Wal,  tel. 2151069

Eetgroep
Een groep gemeenteleden kookt voor gemiddeld 55 personen een heerlijk warme maaltijd. Samen met de gasten wordt gegeten  in de refter van het voormalige klooster, nu de Kosterij. Wanneer dat is wordt  met deze poster vermeldt in Geandewei.
Deze activiteit is voor jong  en oud.
E-mail:

Catechese
Voor jongeren van 12 – 16 jaar:
Hiervoor gebruiken we het project Provider.
Info: mw. Joke Dijkstra, tel. 2133689 en mw. Rian Westerhuis, tel. 2131908
Of op de website onder: Jeugd&Jongeren

Contact Jeugdwerk
Hierin zijn verschillende commissies ondergebracht die zich bezig houden met het jeugdwerk binnen de kerk in Leeuwarden.
Hun eigen onderkomen, ‘Place to be’, is op de zolder van de vroegere kosterswoning bij de Grote Kerk. Op de website te vinden onder: Jeugd&Jongeren
E- mail:   
                                                
                                                                                           

terug
 
 
 
Nieuwe website: www.jacobijner.nl

Nieuwe website: www.jacobijner.nl

 
Tekengrootte aanpassen
AAA   CTRL+/-
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.